نمایندگی فروش خدمات میزبانی وب سی پنل خارج

اکانت نمایندگی با قابلیت ساخت تعداد نامحدود اکانت زیر مجموعه

Rg1 -1 در دسترس

1 گیگابایت فضای اینترنتی

10 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

10 دامنه قابل میزبانیRg2

2 گیگابایت فضای اینترنتی

20 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

20 دامنه قابل میزبانیRg3

3 گیگابایت فضای اینترنتی

30 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

30 دامنه قابل میزبانیRg4

5 گیگابایت فضای اینترنتی

50 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

40 دامنه قابل میزبانیRg5

10 گیگابایت فضای اینترنتی

100 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

50 دامنه قابل میزبانیRg6

20 گیگابایت فضای اینترنتی

200 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

60 دامنه قابل میزبانی