هاست اس اس دی آلمان

SSDg1

350 مگابایت فضای اینترنتی

35 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 1

1 دامنه قابل میزبانیSSDg2

850 مگابایت فضای اینترنتی

85 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 3

1 دامنه قابل میزبانیSSDg3

1600 مگابایت فضای اینترنتی

160 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 5

1 دامنه قابل میزبانیSSDg4

2600 مگابایت فضای اینترنتی

260 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 10

1 دامنه قابل میزبانیSSDg5

3600 مگابایت فضای اینترنتی

360 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 10

1 دامنه قابل میزبانیSSDg6

5600 مگابایت فضای اینترنتی

500 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

امکانات نامحدود

دیتابیس قابل تعریف 10

1 دامنه قابل میزبانی