نمایندگی فروش خدمات میزبانی وب سی پنل ایران

اکانت نمایندگی با قابلیت ساخت تعداد نامحدود اکانت زیر مجموعه

Ri1

1 گیگابایت فضای اینترنتی

10 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

5 دامنه قابل میزبانیRi2

2 گیگابایت فضای اینترنتی

20 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

10 دامنه قابل میزبانیRi3

5 گیگابایت فضای اینترنتی

50 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

20 دامنه قابل میزبانیRi4

8 گیگابایت فضای اینترنتی

80 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

30 دامنه قابل میزبانیRi5

10 گیگابایت فضای اینترنتی

100 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

40 دامنه قابل میزبانیRi6

20 گیگابایت فضای اینترنتی

200 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

50 دامنه قابل میزبانی